A MEZŐHÍR PRINT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
“20 éves a MezőHír!”
MEGNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 1. A Mezőhír Print Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Gyenes tér. 1. – adószám: 25354148-2-14) továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Játék”) kizárólag azon 18. életévét betöltött, devizabelföldi, magyar állampolgár, a 20. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személy (továbbiakban: ”Játékos”) vehet részt, aki a Játék időtartama alatt elektronikusan regisztrál a mezohir.hu domain alatti weboldalon (”Honlap”), továbbá
  1. A Játék Havi Játékból és Fődíj játékból áll.
  2. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
  3. A Játékban a Játékosok kétféleképpen vehetnek részt.
   1. Egyrészt azon felhasználók, akik a Honlapon megadott Havi Játék kérdésére helyesen válaszolnak.
    A válaszadás nem kötött vásárláshoz és MezőHír lapelőfizetéshez.
   2. Másrészt a Fődíj Játékban azon Játékosok vehetnek részt, akik 2017. április 30.-án érvényes éves MezőHír lapelőfizetéssel rendelkeznek, továbbá legalább egy Havi Játékban részt vesznek és legalább egyszer helyesen válaszolnak.
   3. a regisztráció során személyes adatait (név, telefonszám, lakcím,e-mail cím), továbbá a kötelezően kitöltendőnek jelölt adatait megadja;
   4. a Honlapon a megadott technikai instrukciók figyelembevételével beküldi a Havi Játékra adott válaszát (továbbiakban: ”Válasz”).
 2. A Játék 2016. április 11. 00:00 órától  2017. május 11. 12:00 óráig tart. A Honlapon beküldött Válasz utólag nem szerkeszthető, módosítható. A havi játékok megfejtésének beküldési határidejét Szervező Honlapon és a lapzárta idejének megfelelő nyomtatott megjelenésben is közli.
 3. Azok a Válaszok, amelyek az 1. pontban leírt alaki előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Válaszok számítógépes rögzítésre kerülnek.
 4. A nem valós személyes adatokat megadó résztvevőket a Szervező automatikusan kizárja a Játékból.
 5. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 6. A Válasz beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
 7. A Válaszokat a jelen Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
 8. Szervező a Játékban több szinten hirdet nyertest; egyrészt a Havi Játék kérdésére Választ beküldők, másrészt a Havi Játék kérdésre Választ beküldők és ezzel egyidejűleg 2017. április 30-án érvényes MezőHír éves előfizetéssel rendelkezők között.
  1. Nyertes Játékosok: A Havi Játékban érvényes Választ beküldők az alábbi nyereményekre válnak, válhatnak jogosulttá:
   1. A Szervező Havi Nyertest hirdet azon Játékosok között, akik az adott hónapban feltett Havi Kérdésre az adott hónap 30.-án 24:00 óráig a megadott módon helyesen válaszolnak. A Havi Nyertes nyereménye vagy havonta egy darab két fő részére szóló térítésmentes élményszolgáltatás, vagy a támogató cég által felajánlott, 100.00 ft értékű nyeremény. Minden havi játékban előre közöljük a Mezőhírben és jelen honlapon a nyereményt! A Nyertest elektronikus sorsolás alapján választják ki, minden nyereményhez egy-egy pótnyertest is kisorsolnak. A Nyertes Játékost minden esetben e-mailen keresztül értesítik. Amennyiben a megadott e-mail cím nem létezik, vagy a Játékos vagy törvényes képviselője 5 munkanapon belül nem veszi fel a kapcsolatot az értesítő levél feladójával, annak helyébe a pótnyertes lép.
   2. A Szervező Fődíj Nyertest hirdet azon Játékosok között, akik a Játék teljes időtartama (2016. április 11. 00:00 órától 2017. május 11. 12:00 óráig) legalább egyszer részt vesznek valamelyik Havi Játékban és helyesen válaszolnak, valamint 2017. április 30.-án érvényes MezőHír éves előfizetéssel rendelkeznek. A Fődíj Nyertes nyereménye egy darab két fő részére szóló térítésmentes élményszolgáltatás. A Nyertest elektronikus sorsolás alapján választják ki, a nyereményhez egy pótnyertest is kisorsolnak. A Nyertes Játékost e-mailen keresztül értesítik. A Fődíj Nyertest a Szervező legfeljebb 3 alkalommal kísérli meg értesíteni e-mailben. Amennyiben a nyertes Játékos vagy törvényes képviselője az e-mailre nem reagál, és válaszát a Szervező e-mail címére nem küldi vissza a harmadik e-mail elküldésétől számított 3 munkanapon belül, úgy a Fődíjra a Játékos továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult a pótnyertest értesíteni és nyertesként kihirdetni.
  2. Szervező a nyertesek nevét a mezohir.hu oldalon és a MezőHír c. lapban teszi közzé. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. Az ajánlaton felül igénybe vett minden egyéb extra szolgáltatás költsége a helyszínen fizetendő. A Szervező, sem partnerügynökségei nem felelősek a nyeremények helytelen anyagi vagy egyéb felhasználásáért, és nem felelősek a helyszínek látogatásának következtében kialakuló esetleges betegségekért vagy balesetekért, valamint a minőséggel és elérhetőséggel kapcsolatos elégedetlenségekért. Ugyanígy a Szervező nem vállal felelősséget a helyszínek személyzetéért és vezetőségéért, sem panaszt, sem követelést nem fogad el a helyszínekkel kapcsolatos elégedetlenség vagy vita esetén. Valamint nem vállal felelősséget a személyes veszteségekért, beleértve az anyagi veszteséget, amely saját, vagy a valamely más látogató hibájából következett be.
  3. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti, a Játékos részére az személyi jövedelemadó kötelezettség teljesítéséhez szükséges igazolást a nyereménnyel együtt átadja. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. Az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok helytelenül vagy hiányosan történő megadásának, illetve az adatszolgáltatás elmulasztásának következményeit minden esetben a Játékos viseli.
 9. A Szervező a 8. 1. pontban írt sorsolás eredményét a Honlapon és a MezőHír lapban közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Választ beküldő Játékos neve és lakcíme (csak település megjelölésével) megjelenik, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
 10. A Szervező kizárja a Játékból azt a Választ, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Fődíjat azért nem lehet biztosítani, mert a Válaszához kapcsolódó regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Választ beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi vagy egyéb feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 11. Az 1. pontban írt adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Honlapon a Játékra regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  1. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  2. megadott személyes adataikat a Szervező éa későbbiekben a Szervező marketing-kapcsolattartás (Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja;
  3. Játékosokról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és
  4. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen játékszabályzat minden rendelkezését.
 12. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
  1. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak és a Honlapon regisztráló valamennyi személynek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi módon:
   1. A honlapon.
   2. a regisztracio@mezohir.hu e-mail címen,
   3. vagy a Mezőhír Print Kft. 6001 Kecskemét, pf. 614 postacímen.
  2. Ezen kívül a Játékost és a Honlapon regisztráló valamennyi személyt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Játékos és a Honlapon regisztráló valamennyi személy bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 12. A. pontban említett módokon, amelyet megtehet egy lemondó nyilatkozat fenti címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve).
 13. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik cégek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 14. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
 15. A Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.
 16. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályt indokolt esetben bármikor megváltoztathassa.
 17. A részvételi feltételekre a magyar jogszabályok irányadók; bármilyen esetlegesen felmerülő vita eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok jogosultak.

Mezőhír Print Korlátolt Felelősségű Társaság
Szervező